Vastgesteld: 09 juli 2015

Inleiding

De richtlijn ‘Epilepsie’ is webbased en modulair. De webbasedversie is vanaf 2011 ontwikkeld en is vanaf 15 november 2013 online. Sinds 2014 vindt jaarlijkse actualisatie plaats. Voor meer informatie over de methodiek die gevolgd wordt bij de samenstelling en actualisering van de modules > zie Methodiek.

Onderwerp en doel

De richtlijn 'Epilepsie' bestaat uit een set van aanbevelingen over specifieke klinische problemen. De richtlijn berust daar waar mogelijk op wetenschappelijk onderzoek aangevuld met expertise van zorgverleners en/of ervaring van zorggebruikers. De richtlijn gaat in op een aantal vragen of knelpunten in de diagnostiek en de behandeling van patiënten met epilepsie. De richtlijn epilepsie is nadrukkelijk geen alles omvattend handboek.

Doel van de richtlijn: de epilepsiepatiënt in Nederland op eenduidige en wetenschappelijk onderbouwde wijze diagnosticeren en behandelen. Ter ondersteuning van de richtlijngebruiker wordt - daar waar relevant - verwezen naar patiënteninformatie. Een samenvatting van voor handen zijnde patiënteninformatie is ook terug te vinden in de module ‘Patiënteninformatie. De inhoud van de patiënteninformatie valt buiten verantwoordelijkheid van de werkgroep. Ook is er een patiëntenversie ontwikkeld. 

Afbakening van de richtlijn

Deze richtlijn heeft betrekking op patiënten met epilepsie of verdenking daarop.

De richtlijn bestaat uit een aantal diagnostische en therapeutische modules. Daarnaast wordt ingegaan op specifieke patiëntengroepen en op begeleidingsaspecten. Tevens komt de organisatie van de epilepsiezorg in Nederland aan bod.    

Beoogde gebruikers van de richtlijn

Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met epilepsie.

Juridische betekenis van richtlijnen

Richtlijnen zijn geen wettelijke voorschriften, maar bevatten op ‘evidence’ gebaseerde inzichten en aanbevelingen waaraan zorgverleners moeten voldoen om kwalitatief goede zorg te verlenen. Aangezien deze aanbevelingen hoofdzakelijk gebaseerd zijn op ‘algemeen bewijs voor optimale zorg voor de gemiddelde patiënt’, kunnen zorgverleners op basis van hun professionele autonomie zo nodig in individuele gevallen afwijken van de richtlijn. Afwijken van richtlijnen kan in bepaalde situaties zelfs noodzakelijk zijn. Wanneer van de richtlijn wordt afgeweken, dient dit - indien relevant - in overleg met de patiënt te gebeuren. Afwijkingen van de richtlijn dienen altijd beargumenteerd en gedocumenteerd te worden.

Financiering

De richtlijnontwikkeling werd gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) en vanuit het Epilepsiefonds.


Disclaimer


Lees meer

De informatie op de website  http://epilepsie.neurologie.nl en op afgeleide producten van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) sluit iedere aansprakelijkheid voor de opmaak en de inhoud van de richtlijnen alsmede voor de gevolgen die de toepassing van de richtlijnen in de patiëntenzorg mocht hebben uit. De NVN stelt zich daarentegen wel open voor attendering op (vermeende) fouten in de opmaak of inhoud van de richtlijnen. Men neme daartoe contact op met de NVN.


Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de site http://epilepsie.neurologie.nl en afgeleide producten van deze website berusten bij de NVN. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van richtlijnen (gedeeltelijk) te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de NVN. U kunt een verzoek voor toestemming richten aan de NVN. Het is toegestaan een deeplink op te nemen op een andere website naar de website http://epilepsie.neurologie.nl of naar richtlijnen op deze website. Tevens mag de informatie op deze internetsite wel worden afgedrukt en/of gedownload voor persoonlijk gebruik.

Externe links
De website http://epilepsie.neurologie.nl en afgeleide producten van deze website bevatten links naar websites die door andere partijen dan de NVN worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. De NVN heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Bescherming persoonsgegevens
Door gebruikers verstrekte persoonsgegevens ten behoeve van de mailservice of de inlogmogelijkheid van http://epilepsie.neurologie.nl zullen door de NVN vertrouwelijk worden behandeld. Gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.