Bijlage 1: ILAE 2017 Classificatie van aanvalstypen: basisversie en uitgebreide versie


Lees meer

Figuur 2

Figuur 2. Schematische weergave van de basisclassificatie van epileptische aanvallen vertaald van Fisher et al., 2017).

Voor focale aanvallen is de specificatie van het niveau van gewaarwording optioneel. Gewaarwording betekent dat de persoon zich bewust is van zichzelf en omgeving tijdens de aanval, zelfs indien er geen motorische activiteit is. Een focale aanval met intacte gewaarwording komt overeen met de oude classificatie van een eenvoudige partiële aanval. Een focale aanval met verminderde gewaarwording komt overeen met de oude classificatie van een complex partiële aanval. Verminderde gewaarwording tijdens een deel van de aanval maakt het een focale aanval met verminderde gewaarwording.

Figuur 3

Figuur 3. De uitgebreide ILAE 2017 operationele classificatie van aanval types.

De termen uit bovenstaande figuur kunnen gebruikt worden ter verduidelijking van het type epileptische aanval.

Een focale aanval met intacte gewaarwording of met verminderde gewaarwording kan eventueel verder gekarakteriseerd worden door motorische of niet-motorische symptomen aan het begin van de aanval.

Een epileptische aanval moet ingedeeld worden aan de hand van het vroegste of meest prominente kenmerk. Dit geldt niet voor een “focale gedragsonderbreking”: hierbij is het stoppen van de activiteit het dominante kenmerk tijdens de hele aanval. 
Als het niveau van gewaarwording niet van toepassing of onbekend is, kan de aanval direct geclassificeerd worden door de motorisch- of niet-motorische eigenschappen aan het begin van de aanval. Bij atone aanvallen en epileptische spasmen hoeft meestal geen beschrijving van het niveau van gewaarwording gegeven te worden. 
Cognitieve aanvallen impliceren problemen in taalfunctie of andere cognitieve domeinen of positieve kenmerken zoals ‘deja vu’, hallucinaties, illusies of perceptuele vervormingen. Emotionele aanvallen omvatten angst, vreugde, agitatie of andere emoties, of een uiting van emoties zonder 
bijpassende gevoelens. Een absence is atypisch bij een langzame start of einde van de aanval, of bij significante veranderingen in de tonus. Dit wordt vaak ondersteund door atypische, langzame, gegeneraliseerde piekgolfcomplexen op het EEG. De term “focaal naar bilateraal tonisch-clonisch” is de nieuwe term voor “secundair gegeneraliseerd tonisch-clonisch”.
Een aanval is niet te classificeren als er onvoldoende informatie is of als het niet mogelijk is om het type aanval in andere categorieën te plaatsen

Bijlage 2: Oude en nieuwe terminologie voor het classificeren van epileptische aanvallen (in Engels en Nederlands), ILAE-classificatie 2017


Bijlage 3: Het nieuwe raamwerk voor de classificatie van de epilepsie, ILAE-classificatie


Lees meer

Figuur 4

Figuur 4. Het nieuwe raamwerk voor de classificatie van de epilepsie (Scheffer et al., 2017).

Bijlage 4: Algemene beschrijvingen van gedragsfenomenen tijdens en na een aanval (alfabetisch)


Lees meer

Tabel 2

Tabel 2. Algemene beschrijvingen van gedragsfenomenen tijdens en na een aanval (alfabetisch)

Engels

Nederlands

Cognitive

Acalculia

Aphasia

Attention impairment

Deja vu or jamais vu

Dissociation

Dysphasia

Hallucinations

Illusions

Memory impairment

Neglect

Forced thinking

Responsiveness impairment

Cognitief

Acalculie

Afasie

Aandachtsstoonis

Déjà-vu of jamais-vu

Dissociatie

Dysfasie

Hallucinaties

Illusies

Geheugenverlies

Verwaarlozing

Dwanggedachten

Verminderd reageren

Emotional or affective

Agitation

Anger

Anxiety

Crying (dacrystic)

Fear

Laughing (gelastic)

Paranoia

Pleasure

Emotioneel of affectief

Agitatie

Woede

Angst, spanning

Huilen (dacrystisch)

Angst

Lachen (gelastisch)

Paranoia

Genot

Autonomic

Asystole

Bradycardia

Erection

Flushing

Gastrointestinal

Hyper/hypoventilation

Nausea or vomiting

Pallor

Palpitations

Piloerection

Respiratory changes

Tachycardia 

Autonoom

Asystolie

Bradycardie

Erectie

Blozen

Gastro-intestinaal

Hyper / hypoventilatie

Misselijkheid of braken

Bleekheid

Hartkloppingen

Piloerectie

Ademhalingsveranderingen

Tachycardie

Automatisms

Aggression

Eye-blinking

Head-nodding

Manual

Oral-facial

Pedaling

Pelvic thrusting

Perseveration

Running (cursive)

Sexual

Undressing

Vocalization/speech

Walking 

Automatismen

Afweer, agressie

Oogknipperen

Hoofdknikken

Manueel

Orofaciaal

Trappelen

Bekkenstoten, bekken kantelen

Perseveren

Weglopen/wegrennen

Seksueel

Uitkleden

Vocalisatie / spraak

Wandelen

Motor

Dysarthria

Dystonic

Fencer’s posture (figure-of-4)

Incoordination

Jacksonian

Paralysis

Paresis

Versive

Motorisch

Dysartrie

Dystoon

Schermershouding (teken-van-4)

Coördinatieverlies

Jacksonse
Paralyse
Parese

Versief

Sensory

Auditory

Gustatory

Hot-cold sensations

Olfactory

Somatosensory

Vestibular

Visual

Sensorisch

Auditief

Smaak (Gustatoir)

Warmte-koude sensaties

Reuk (Olfactorisch)

Somato-sensorisch

Vestibulair

Visueel

Laterality

Left

Right

Bilateral

Lateralisatie

Links

Rechts

Bilateraal