Vastgesteld: 17 juni 2020

Indicatoren

 1.       Dossiervoering

Operationalisatie

Het percentage patiënten met epilepsie bij wie bij ieder polikliniekbezoek in het afgelopen kalenderjaar de volgende elementen in het dossier zijn vastgelegd:

  • Aanvalsclassificatie.
  • Epilepsiesyndroom.
  • Medicatieoverzicht met redenen van wijzigen en staken van medicatie.
  • Bijwerkingen.
  • Gevolgen van de epilepsie.

Teller

Het aantal patiënten met epilepsie bij wie bij ieder polikliniekbezoek in het afgelopen kalenderjaar de genoemde elementen in het dossier zijn vastgelegd.

Noemer

Het aantal patiënten met epilepsie dat het afgelopen kalenderjaar de polikliniek bezocht heeft.

Type indicator

Procesindicator

Gebruik

Intern

Meetfrequentie

Jaarlijks, steekproefsgewijs

Rapportagefrequentie

Jaarlijks

Zie Module Organisatie van zorg > Welke functies in welke lijn.

 2.       Monitoring bijwerkingen

Operationalisatie

Het percentage patiënten met epilepsie dat tenminste éénmaal in het afgelopen kalenderjaar een lijst met bijwerkingen heeft ingevuld.

Teller

Het aantal patiënten met epilepsie bij wie bij ieder polikliniekbezoek in het afgelopen kalenderjaar de genoemde elementen in het dossier zijn vastgelegd.

Noemer

Het aantal patiënten met epilepsie dat het afgelopen kalenderjaar de polikliniek bezocht heeft.

Type indicator

Procesindicator

Gebruik

Intern

Meetfrequentie

Jaarlijks, steekproefsgewijs

Rapportagefrequentie

Jaarlijks

Zie Module Organisatie van zorg > Welke functies in welke lijn.

 3.      Expertise

Operationalisatie

In de vakgroep / maatschap neurologie is minimaal één neuroloog die in het afgelopen kalenderjaar aantoonbaar nascholing heeft gevolgd op het gebied van epilepsie

Type indicator

Structuurindicator

Gebruik

Extern

Meetfrequentie

Jaarlijks

Rapportagefrequentie

Jaarlijks

Zie Module Organisatie van zorg > Welke functies in welke lijn.

 4.      Informatie huisarts

Operationalisatie

Het percentage patiënten met epilepsie over wie tenminste één keer per jaar een brief van de neuroloog naar de huisarts gaat met hierin minimaal:

  • Voorgeschiedenis.
  • Aanvalsclassificatie.
  • Epilepsiesyndroom.
  • Medicatieoverzicht (inclusief actuele medicatie, noodmedicatie, en indien van toepassing reden staken).

Teller

Het percentage patiënten met epilepsie over wie tenminste één keer per jaar een brief van de neuroloog naar de huisarts gaat met hierin de genoemde elementen.

Noemer

Het aantal patiënten met epilepsie dat het afgelopen kalenderjaar de polikliniek bezocht heeft.

Type indicator

Procesindicator

Gebruik

Extern

Meetfrequentie

Jaarlijks

Rapportagefrequentie

Jaarlijks

Zie Module Organisatie van zorg > Welke functies in welke lijn.