Vastgesteld: 17 juni 2020

Uitgangsvraag

Wanneer kan behandeling met anti-epileptica gestaakt worden?


Inleiding


Lees meer

Wanneer een patiënt gedurende lange tijd aanvalsvrij is, dient de vraag zich aan of behandeling met anti-epileptica gestopt kan worden.

Aanbevelingen

Neem het besluit om anti-epileptica te continueren of te stoppen in overleg met de patiënt, zijn of haar familie of verzorgers en de behandelende neuroloog of kinderarts, waarbij voor- en nadelen van staken van de medicatie uitvoerig worden besproken. Zorg dat de patiënt, zijn of haar familie en of verzorgers op de hoogte zijn van de recidiefkans bij staken van of doorgaan met de anti-epileptica. Geadviseerd moet worden voorzorgsmaatregelen tijdelijk te hervatten.

Bespreek de voor- en nadelen van staken van anti-epileptica bij alle volwassenen die tenminste twee jaar aanvalsvrij zijn. Bespreek de voor- en nadelen van staken van anti-epileptica bij kinderen al na een jaar aanvalsvrijheid. 

Bouw in principe langzaam af. Staak het middel direct bij een ernstige allergische reactie. Informeer de patiënt over de mogelijkheid van allergische reacties zoals het optreden van ernstige huiduitslag en de noodzaak om dan direct contact op te nemen met de behandelaar. Schrijf in een dergelijk geval eventueel tijdelijk clobazam voor ter overbrugging. Staak bij combinatietherapie de verschillende anti-epileptica achtereenvolgend.

Houd voor het uitsluipen van barbituraten een termijn van tenminste 6 maanden aan om onttrekkingsverschijnselen of aanvallen te voorkomen. Bepaal de uitsluiptermijn voor benzodiazepines afhankelijk van middel en dosering.

Spreek met de patiënt, zijn of haar familie of verzorgers en de behandelende neuroloog of kinderarts een terugvalplan af in geval van een recidief. 

Attendeer de patiënt op de regelgeving rond rijgeschiktheid (> Actuele wetteksten).