Zoekstrategie


Lees meer

Voor deze uitgangsvraag is geen systematisch literatuuronderzoek gedaan. Op basis van de aanbevelingen uit de NICE-richtlijn (NICE-richtlijn, 2012) en overwegingen van de werkgroep zijn de aanbevelingen in voor deze uitgangsvraag tot stand gekomen. Vanaf 2012 wordt middels een oriënterende literatuursearch relevante literatuur geselecteerd en onder overweging opgenomen in de tekst.  

Samenvatting van de literatuur


Lees meer

NICE-aanbevelingen (NICE-richtlijn, 2012)

  • Bespreek met alle vruchtbare vrouwen en toekomstig vruchtbare meisjes, hun ouders en/of verzorgers, het risico dat anti-epilepticagebruik met zich meebrengt voor het ongeboren kind ten aanzien van congenitale malformaties en mogelijke ontwikkelingsstoornissen. Beoordeel de voor- en nadelen van individuele medicatie. Gegevens over de risico’s voor het ongeboren kind bij gebruik van de nieuwere anti-epileptica zijn beperkt. Bespreek in het bijzonder het risico van voortgezet gebruik van valproaat voor het ongeboren kind, waarbij met name hogere doseringen van valproaat (meer dan 800 mg/dag) en polytherapie met valproaat geassocieerd zijn met een hoger risico.
  • Wees bij het voorschrijven van anti-epileptica aan vruchtbare vrouwen of toekomstig vruchtbare meisjes op de hoogte van de laatste informatie over de risico’s van anti-epileptica gebruik voor het ongeboren kind.
  • Streef naar aanvalsvrijheid zowel voor als tijdens de zwangerschap (vooral bij vrouwen en meisjes met gegeneraliseerde tonisch-clonische aanvallen), maar neem de negatieve effecten van anti-epileptica daarbij in beschouwing. Neem in alle gevallen de laagste effectieve dosis en vermijd, indien mogelijk, polytherapie.
  • Bespreek met vrouwen en toekomstig vruchtbare meisjes die lamotrigine gebruiken dat het gelijktijdig gebruik van oestrogeen bevattende orale anticonceptie tot een verlaagde serumspiegel lamotrigine en het verlies van aanvalscontrole kan leiden. Het starten of stoppen van de anticonceptie kan daarom aanpassing van de dosering lamotrigine vereisen.
  • Het routinematig monitoren van serumspiegels van anti-epileptica gedurende de zwangerschap is niet noodzakelijk. Alleen als het aantal epileptische aanvallen stijgt of als het waarschijnlijk is dat dit gaat stijgen is het zinvol om serumspiegels van anti-epileptica te bepalen in verband met het aanpassen van de dosering. Dit geldt met name voor de spiegels van lamotrigine en fenytoïne, aangezien deze spiegels tijdens de zwangerschap een forse klinisch relevante daling laten zien.