Overwegingen

Benzodiazepines en barbituraten moeten langzaam worden uitgeslopen. Voor barbituraten geldt een termijn van tenminste 6 maanden. Voor benzodiazepines kan naar de mening van de werkgroep wel enige differentiatie in uitsluiptermijn worden aangebracht afhankelijk van middel en dosering.

Factoren voor het staken van anti-epileptica zijn (Lamberink et al., 2017):

  • Falen van een poging om anti-epileptica te staken is niet gerelateerd met het succes van een 2e of 3e poging.
  • Het vinden van epileptiforme afwijkingen op het EEG voor staken is geassocieerd met een ongunstiger beloop maar alleen samen met andere voorspellende factoren.
  • De beginleeftijd is een belangrijke voorspeller voor het opnieuw optreden van aanvallen maar niet voor aanvalsvrijheid op lange termijn. De associatie van beginleeftijd met opnieuw optreden van aanvallen is U-vormig : hoog bij geboorte , laag op leeftijd 3-4 jaar en weer oplopend tot leeftijd 10 jaar, plateau tot leeftijd 25 jaar en vervolgens geleidelijk toenemend.
  • De duur van de aanvalsvrije periode tot het staken van de anti epileptische medicatie is negatief gecorreleerd met het succes: elk extra aanvalsvrij jaar voor staken vermindert het risico op recidief insulten. 

Op internet is een rekenmodel beschikbaar http://epilepsypredictiontools.info. Hiermee kan men de terugvalkans berekenen na 2, 5 en de kans op aanvalsvrijheid na 10 jaar bij elke aanvalsvrije patiënt bij wie staken van de anti-epileptica wordt overwogen. Dit model is echter (nog) niet gevalideerd in een tweede dataset. 

Men moet de patiënt attenderen op de regelgeving rond rijgeschiktheid (> Actuele wetteksten).