Zoekstrategie


Lees meer

De aanbevelingen zijn primair tot stand gekomen op basis van de aanbevelingen uit de Engelse NICE-richtlijn 2012 (NICE-richtlijn, 2012). Daarnaast is voor dit hoofdstuk een algemene systematische literatuursearch gedaan naar literatuur over de effectiviteit van anti-epileptica, verschenen na de NICE-richtlijn (vanaf 01/06/2010). Er is gezocht in de databases Medline, Embase en the Cochrane Library. 

Samenvatting van de literatuur


Lees meer

NICE-aanbevelingen (NICE-richtlijn, 2012)

  • De diagnose epilepsie moet in principe zeker zijn voordat met medicatie wordt gestart. In uitzonderlijke omstandigheden kan een andere keuze worden gemaakt.
  • De keuze wel of niet starten met een anti-epilepticum moet worden genomen door de patiënt, zijn of haar familie of verzorgers en de behandelende neuroloog of kinderarts waarbij alle voordelen en nadelen van wel of niet starten met een anti-epilepticum dienen te worden besproken. Daarbij spelen het type epilepsie, de prognose en het leefpatroon van de patiënt een rol.
  • Bij een eerste epileptische aanval zal meestal worden afgewacht, tenzij er sprake is van symptomatische vormen van epilepsie, wanneer het EEG duidelijke epileptische afwijkingen laat zien of wanneer de patiënt en of zijn of haar familie of verzorgers de kans op een nieuwe aanval te hoog vinden  of niet acceptabel vinden.
  • Wanneer zich een tweede aanval heeft voorgedaan wordt over het algemeen aanbevolen te starten met een anti-epilepticum.

In een Amerikaanse, systematische review werd gevonden dat bij een eerste niet geprovoceerde epileptische aanval een (laat)symptomatische etiologie, epileptiforme EEG-afwijkingen en nachtelijk tijdstip van de aanval geassocieerd zijn met een hogere recidiefkans (Krumholz et al., 2015).