Zoekstrategie


Lees meer

Er is gezocht naar wetenschappelijke literatuur over de effectiviteit van anti-epileptica bij de behandeling van volwassenen met een hersentumor en epilepsie. Er is gezocht vanaf 1 januari 1999 in de databases Medline en the Cochrane Library. Uiteindelijk bleef er na het bekijken van de gevonden literatuur één artikel over dat voldeed aan de selectiecriteria:

  • behandeling met anti-epilepticum bij patiënten met een hersentumor vergelijken met behandeling met ander anti-epilepticum, behandeling met een placebo of geen behandeling;
  • effect bekijken op de uitkomstmaten aanvalsvrij zijn en/of bijwerkingen;
  • van voldoende niveau zijn (systematische reviews van randomized controlled trials (RCTs) en RCTs).

De gevonden studie betrof een Cochrane review naar de effectiviteit en verdraagzaamheid van anti-epileptica bij patiënten met een hersentumor en epilepsie (Kerrigan & Grant, 2011). Slechts één studie werd geïncludeerd in de review (Lim et al., 2009). Voor deze uitgangsvraag wordt deze studie afzonderlijk beoordeeld.

Samenvatting van de literatuur


Lees meer

De studie van Lim et al. betreft een open-label, niet-geblindeerde, gerandomiseerde studie waarin de veiligheid en haalbaarheid van het omzetten van fenytoïne naar levetiracetam bij patiënten met een glioom en epileptische aanvallen wordt bestudeerd (Lim et al., 2009). Patiënten met een supratentorieel glioom (n=29) werden gerandomiseerd volgens een 2:1 schema naar omzetten van de behandeling met levetiracetam (n=20) of continueren van fenytoïne (n=9). Uiteindelijk kon bij 23 patiënten het primaire eindpunt (aanvalsvrijheid) na een follow-up duur van zes maanden bepaald worden.

Aanvalsvrijheid

13 patiënten (87%) die werden behandeld met levetiracetam en 6 patiënten (75%) die behandeld werden met fenytoïne waren aanvalsvrij. Een p-waarde wordt niet vermeld.

Bijwerkingen

Bijwerkingen van de anti-epileptica werden nagevraagd via een vragenlijst. Moeite met coördinatie trad op bij 57% (n=4) van de patiënten behandeld met fenytoïne en werd niet gemeld in de levetiracetamgroep. Emotionele instabiliteit werd gerapporteerd door 13% (n=2) van de patiënten in de levetiracetamgroep en werd niet gemeld in de fenytoïnegroep.

Bewijskracht

De studie van Lim et al. betreft een pilot studie, wat inhoudt dat de studiepopulatie onvoldoende groot is om tot een goede conclusie te komen; er is sprake van imprecisie. Er is een grote kans op bias, omdat er geen sprake was van blindering en er twijfel is over de vergelijkbaarheid van de groepen. De methode van randomisatie was onduidelijk en er was sprake van een groot percentage drop-outs. De conclusies die uit de studie volgen, hebben om deze redenen volgens de werkgroep een zeer lage bewijskracht.

Conclusies

Zeer laag

Behandeling met levetiracetam is even effectief en met een gelijkwaardig bijwerkingsprofiel als behandeling met fenytoïne bij patiënten met een glioom.

(Lim et al., 2009)