Overwegingen

Benzodiazepines en barbituraten moeten langzaam worden uitgeslopen. Voor barbituraten geldt een termijn van tenminste 6 maanden. Voor benzodiazepines kan naar de mening van de werkgroep wel enige differentiatie in uitsluiptermijn worden aangebracht afhankelijk van middel en dosering.

Ongunstige factoren voor het staken van anti-epileptica zijn start epilepsie in de puberteit, onderliggende neurologische aandoening, meerdere anti-epileptica nodig gehad om de epilepsie onder controle te krijgen, eerdere pogingen staken anti-epileptica faalden en bij kinderen een afwijkend EEG ten tijde besluit wel of niet staken. Gunstige factoren zijn start epilepsie op de kinderleeftijd, idiopatische gegeneraliseerde vormen van epilepsie, langdurige aanvalsvrijheid en bij kinderen een normaal EEG ten tijde van besluit wel of niet staken (Medical Research Council Antiepileptic Drug Withdrawal Study Group, 1991; Speccio & Beghi, 2004).

Men moet de patiënt attenderen op de regelgeving rond rijgeschiktheid (> Actuele wetteksten).

Op internet is een rekenmodel beschikbaar http://epilepsypredictiontools.info. Hiermee kan men de terugvalkans berekenen na 2, 5 en de kans op aanvalsvrijheid na 10 jaar bij elke aanvalsvrije patiënt bij wie staken van de anti-epileptica wordt overwogen. Dit model is echter (nog) niet gevalideerd in een tweede dataset.